馃殮 Darmowa wysy艂ka od 400 z艂 Powy偶ej 150 z艂 kurier od 6,90 z艂 | Zap艂a膰 za 30 dni 馃捀 lub kup na raty 0%
Zapisz na li艣cie zakupowej
Stw贸rz now膮 list臋 zakupow膮

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu pod nazw膮  Quiz wiedzy o produktach Seysso dla pracownik贸w Hebe鈥

 

搂1  Postanowienia Oglne

 1. Organizatorem Konkursu jest WM Brands Sp. z o.o. z siedzib膮 ul. Dziupli 12, 02-454 Warszawa identyfikuj膮c膮 si臋 numerem NIP 5223098659 , REGON 368086172  KRS 0000691342, kapita艂 zak艂adowy 30 000,00 z艂, dalej zwany 鈥濷rganizatorem鈥. 
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. Konkurs rozpoczyna si臋 dnia 21.03.2022 r. godz. 18:00, a ko艅czy si臋 dnia 21.03.2022 r. o godz. 21:00 czasu polskiego. 
 4. Konkurs ma charakter sprzeda偶y premiowej towar贸w marki Seysso.

 

搂2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udzia艂 w Konkursie jest dobrowolny i nieodp艂atny.
 2. W Konkursie mo偶e wzi膮膰 udzia艂 osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej
  Uczestnikiem, ktra:
  1. zapozna艂a si臋 z niniejszym Regulaminem i zaakceptowa艂a jego tre艣膰 i wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zg艂oszenie udzia艂u w Konkursie; 
  2. uko艅czy艂a 18 rok 偶ycia i posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych;
  3. zamieszka艂ych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
  4. jest pracownikiem Hebe Polska
  5. wykona Zadanie Konkursowe. 

 3. Uczestnikiem Konkursu mo偶e by膰 wy艂膮cznie osoba, spe艂niaj膮ca warunki okre艣lone w 搂2. ust. 2  Regulaminu.
 4. Zadaniem konkursowym jest udzia艂 w quizie wiedzy o produktach Seysso. 
 5. W Konkursie wezm膮 udzia艂 wy艂膮cznie Uczestnicy webinaru, kt贸ry odb臋dzie si臋 21.03.2022, kt贸rzy wykonaj膮 Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.  
 6. Uczestnik mo偶e wzi膮膰 udzia艂 w Konkursie wy艂膮cznie 1 (s艂ownie: jeden) raz. 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo nie uwzgl臋dnienia w Konkursie wykonanych Zada艅 Konkursowych, ktrych autorzy nie dzia艂aj膮 we w艂asnym imieniu, lecz przez osoby trzecie. 

   

  搂3. Nagrody i wy艂onienie Zwyci臋zcy 

  1. Konkurs wygrywa osoba, kt贸ra jako pierwsza udzieli poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania.
  2. Dodatkowo organizator nagrodzi dwie dodatkowe osoby, kt贸re jako druga i trzecia poprawnie odpowiedz膮 na wszystkie pytania.
  3. Zwyci臋zcy Konkursu przyznana zostanie nast臋puj膮ca nagroda:

    
   1. Nagroda I 鈥 szczoteczka soniczna Seysso Carbon Professional, pasta do z臋b贸w Seysso Black, ni膰 Seysso, p艂yn Seysso Carbon;
   2. Nagroda II i III 鈥 2 x szczoteczka manualna Seysso, pasta Seysso Black, pasta Seysso Oxygen, p艂yn Seysso Carbon, ni膰 Seysso;

  4. Nagrody s膮 zwolnione z podatku dochodowego od osb fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT. 
  5. Komisja zako艅czy wy艂anianie Zwyci臋zcy najp贸藕niej w dniu 21.03.2022 r o godzinie 21.00 po przeprowadzonym quizie.
  6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwyci臋zc臋 Organizatorowi w ci膮gu 14 dni od dnia wys艂ania przez Organizatora wiadomo艣ci prywatnej o wygranej, informacji niezb臋dnych do przekazania Nagrody, w tym w szczeglno艣ci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu sklepu w kt贸rym Zwyci臋zca pracuje.
  7. W przypadku nie przekazania przez Zwyci臋zc臋 w terminie i na zasadach okre艣lonych w ust. 7 powy偶ej danych niezb臋dnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymuj膮cego dan膮 Nagrod臋.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, je艣li brak mo偶liwo艣ci przekazania Nagrody wynikn膮艂 wy艂膮cznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do dor臋czenia Nagrody lub podaniu danych nieprawid艂owych lub niezgodnych z Regulaminem.
  9. Nagroda zostanie przes艂ana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwyci臋zc臋 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 14 dni od dnia przys艂ania przez Zwyci臋zc臋 w odpowiedzi na informacj臋 powiadamiaj膮c膮 o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umo偶liwiaj膮cych wysy艂k臋 Nagrody, tylko jeden raz.
  10. Fundatorem Nagrody jest Organizator. 
  11. Zwyci臋zca nie mo偶e przenie艣膰 praw do przyznanej nagrody na osob臋 trzeci膮. 
  12. Zwyci臋zca ma mo偶liwo艣膰 zrzeczenia si臋 prawa do przyznanej mu Nagrody sk艂adaj膮c Organizatorowi stosowne o艣wiadczenie na pi艣mie.
  13. W Konkursie mo偶na otrzyma膰 Nagrod臋 tylko 1 (s艂ownie: jeden) raz.
  14. Nagroda zostanie wys艂ana Uczestnikowi na koszt Organizatora. 
  15. Uczestnikowi nie przys艂uguje prawo do 偶膮dania zamiany Nagrody na nagrod臋 pieni臋偶n膮.

  搂4. Dane Osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Uczestnikw jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest mo偶liwy korespondencyjnie na adres WM Brands Sp. z o.o., ul. Dziupli 12, 02-454 Warszawa oraz na adres e-mail dominika.hoffman@seysso.com
  2. Podstaw膮 przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO 鈥 realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszcze艅.
  3. Dane osobowe Uczestnik贸w b臋d膮 przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezb臋dnym do przeprowadzenia Konkursu, wy艂onienia zwyci臋zcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureata rwnie偶 powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak偶e stanowi warunek udzia艂u w Konkursie i wydania Nagrody Zwyci臋zcy, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 
  5. Dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zako艅czeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszcze艅 lub wyga艣ni臋cia obowi膮zku przechowywania danych wynikaj膮cego z przepisw prawa, nie d艂u偶ej ni偶 przez 5 lat, od ko艅ca roku kalendarzowego w ktrym przeprowadzono Konkurs.
  6. Organizator realizuje prawa osb, ktrych dane dotycz膮, tj. dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofn膮膰 zgod臋, w ka偶dym czasie, a wycofanie zgody nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, ktrego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofni臋cie zgody wymaga zg艂oszenia elektronicznego na adres e-mail: dorota.kowalewska@shop-dent.pl
  8. Odbiorc膮 danych s膮: podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi hostingowe, us艂ugi pocztowe, podmioty z ktrymi wsp贸艂pracuje Organizator w ramach us艂ug ksi臋gowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczeglno艣ci jak KAS, organy 艣cigania. 
  9. Dane osobowe nie s膮 transferowane do pa艅stwa trzeciego ani organizacji mi臋dzynarodowej.
  10. Dane osobowe nie s膮 przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu. 

  搂 5. Reklamacje

  Uczestnikom Konkursu przys艂uguje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem 鈥濺eklamacja: Quiz Hebe 21.03.2022鈥 na adres e-mail: dorota.kowalewska@shop-dent.pl lub adres korespondencyjny Organizatora WM Brands Sp. z o.o., ul. Dziupli 12, 02-454 Warszawa, zwi膮zanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a tak偶e do 14 dni po zako艅czeniu Konkursu.

  lub adres korespondencyjny Organizatora WM Brands Sp. z o.o., ul. Dziupli 12, 02-454 Warszawa, zwi膮zanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a tak偶e do 14 dni po zako艅czeniu Konkursu.

  1. Pismo zawieraj膮ce reklamacj臋 powinno wskazywa膰 imi臋 i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na ktry wys艂ana zostanie odpowied藕 na reklamacje.
  2. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamacj臋 listem poleconym wys艂anym na adres podany w pi艣mie zawieraj膮cym reklamacj臋.
  3. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wy艂膮cza prawa Uczestnika do dochodzenia roszcze艅 przys艂uguj膮cych mu na podstawie powszechnie obowi膮zuj膮cych przepisw prawa, w tym na drodze post臋powania s膮dowego.

  搂6. Postanowienia ko艅cowe i informacje techniczne.

  1. Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 21.03.2022 r.  
  2. Konkurs nie jest loteri膮 promocyjn膮 w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zak艂adach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z p贸藕n. zm.) i nie podlega regu艂om zawartym w ww. ustawie i rozporz膮dzeniach wykonawczych do tej ustawy.
  3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialno艣ci za brak mo偶liwo艣ci przes艂ania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn le偶膮cych wy艂膮cznie po stronie Uczestnika.
  4. Regulamin Konkursu udost臋pniony jest w czasie trwania Konkursu za po艣rednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://www.shop-dent.pl/pl/cms/regulamin-konkursu-79.html
  5. Organizator zobowi膮zuje si臋 do do艂o偶enia wszelkich stara艅 celem polubownego za艂atwienia wszelkich sporw mog膮cych powsta膰 w zwi膮zku przeprowadzeniem Konkursu. 
  6. S膮dem w艂a艣ciwym do rozstrzygania sporw jest s膮d w艂a艣ciwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
  7. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestnikw o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mog膮 by膰 dokonywane wy艂膮cznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowi膮zuj膮cych przepisw prawa. 

   

   

pixel