REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu pod nazwą  Quiz wiedzy o produktach Seysso dla pracowników Hebe”

 

§1  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest WM Brands Sp. z o.o. z siedzibą ul. Dziupli 12, 02-454 Warszawa identyfikującą się numerem NIP 5223098659 , REGON 368086172  KRS 0000691342, kapitał zakładowy 30 000,00 zł, dalej zwany „Organizatorem”. 
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 21.03.2022 r. godz. 18:00, a kończy się dnia 21.03.2022 r. o godz. 21:00 czasu polskiego. 
 4. Konkurs ma charakter sprzedaży premiowej towarów marki Seysso.

 

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej
  Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie; 
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
  4. jest pracownikiem Hebe Polska
  5. wykona Zadanie Konkursowe. 

 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 4. Zadaniem konkursowym jest udział w quizie wiedzy o produktach Seysso. 
 5. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy webinaru, który odbędzie się 21.03.2022, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.  
 6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz. 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie. 

   

  §3. Nagrody i wyłonienie Zwycięzcy 

  1. Konkurs wygrywa osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania.
  2. Dodatkowo organizator nagrodzi dwie dodatkowe osoby, które jako druga i trzecia poprawnie odpowiedzą na wszystkie pytania.
  3. Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda:

    
   1. Nagroda I – szczoteczka soniczna Seysso Carbon Professional, pasta do zębów Seysso Black, nić Seysso, płyn Seysso Carbon;
   2. Nagroda II i III – 2 x szczoteczka manualna Seysso, pasta Seysso Black, pasta Seysso Oxygen, płyn Seysso Carbon, nić Seysso;

  4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT. 
  5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy najpóźniej w dniu 21.03.2022 r o godzinie 21.00 po przeprowadzonym quizie.
  6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej o wygranej, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu sklepu w którym Zwycięzca pracuje.
  7. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
  9. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 14 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.
  10. Fundatorem Nagrody jest Organizator. 
  11. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. 
  12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
  13. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
  14. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora. 
  15. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

  §4. Dane Osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres WM Brands Sp. z o.o., ul. Dziupli 12, 02-454 Warszawa oraz na adres e-mail dominika.hoffman@seysso.com
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureata również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagrody Zwycięzcy, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
  6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: dorota.kowalewska@shop-dent.pl
  8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania. 
  9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu. 

  § 5. Reklamacje

  Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Quiz Hebe 21.03.2022” na adres e-mail: dorota.kowalewska@shop-dent.pl lub adres korespondencyjny Organizatora WM Brands Sp. z o.o., ul. Dziupli 12, 02-454 Warszawa, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

  lub adres korespondencyjny Organizatora WM Brands Sp. z o.o., ul. Dziupli 12, 02-454 Warszawa, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

  1. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
  2. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
  3. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

  §6. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.03.2022 r.  
  2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
  3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
  4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://www.shop-dent.pl/pl/cms/regulamin-konkursu-79.html
  5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. 
  6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
  7. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa. 

   

   

pixel