🚚 Darmowa wysyłka od 400 zł Powyżej 150 zł kurier od 6,90 zł | Zapłać za 30 dni 💸 lub kup na raty 0% 📦 Odbierz zamówienie ZA DARMO w każdym naszym punkcie!
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin udostępniania danych w zamian za nieodpłatne treści cyfrowe

Regulamin udostępniania danych w zamian za nieodpłatne treści cyfrowe

 

§1 DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin.

Administrator - WOJCIECH KRZYSZTOF MADEJ, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SHOP DENT WOJCIECH MADEJ, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 5272541818, nr REGON 141115076, ul. Dziupli 12, 02-454 Warszawa.

Formularz – formularz internetowy osadzony na Sklepie służący do zamówienia Treści.

Newsletter – wiadomości e-mail o treści marketingowej lub edukacyjnej, zawierające informacje o promocjach i produktach Administratora, wysyłane przez Administratora na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu. (Nie mylić z wiadomościami e-mail, będącymi potwierdzeniami złożonych zamówień, do których niewymagana jest zgoda marketingowa.)

Strona, Sklep - sklep internetowy Shop-dent.pl - Sklep Warszawa Artykuły do higieny jamy ustnej prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.shop-dent.pl oraz wszystkie podstrony w tej domenie.

Treści Cyfrowe – bezpłatne materiały cyfrowe udostępniane Użytkownikowi przez Administratora w zamian za zapis na listę subskrybentów Newslettera.

Użytkownik – osoba przekazująca swoje dane w Formularzu poprzez jego wypełnienie i zawierająca w ten sposób z Administratorem umowę o dostarczenie Treści.

 

§ 2 ZAMÓWIENIE I DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

Administrator za pośrednictwem Strony umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.

Użytkownik nie wnosi opłat pieniężnych, natomiast dostarcza Administratorowi swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie Newslettera.

Umowę uważa się za zawartą z chwilą przesłania przez Użytkownika potwierdzenia Formularza. Dzieje się to poprzez wypełnienie wszelkich obowiązkowych pól w Formularzu, zaznaczenie zgody marketingowej w Formularzu, a następnie kliknięcie przycisku potwierdzającego w Formularzu.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przesyłanie mu Newslettera, nie może otrzymać Treści Cyfrowych.

W Formularzu podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Dane dodatkowe znajdują się w polach, które nie są oznaczone znakiem gwiazdki.

W Formularzu konieczne jest podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do dostarczenia Treści Cyfrowych i subskrypcji Newslettera.

Za pośrednictwem Formularza zakazane jest przesyłanie danych niedotyczących Użytkownika. Treści Cyfrowe dostarczane są Użytkownikowi poprzez wysyłkę na podany w Formularzu adres e-mail.

 

§ 3 REKLAMACJA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Administrator ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi Treści Cyfrowe zgodne z umową. Zgodność z umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

Treści Cyfrowe mają wyłącznie charakter edukacyjny lub informacyjny, nie stanowią i nie zastępują indywidualnej porady. Konsument otrzymuje Treści Cyfrowe do kilku minut po wypełnieniu Formularza.

Jeżeli treści nie dotarły na skrzynkę e-mail, należy napisać wiadomość e-mail na adres bok@shop-dent.pl, dokładnie opisując sytuację, wówczas Treści Cyfrowe zostaną dosłane.

W razie niezgodności Treści Cyfrowych z umową Konsument może również złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na wcześniej podany adres e-mail. W celu odstąpienia od umowy tj. wypisania się z dalszego otrzymywania Newslettera należy napisać na adres bok@shop-dent.pl.

W treści wiadomości należy podać swój adres e-mail oraz informację, że na podany adres e-mail nie chcą już Państwo otrzymywać Newslettera. Zasady odpowiedzialności Administratora za niezgodność Treści Cyfrowych z umową wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o prawach konsumenta.

Administrator zachęca Konsumenta do zapoznania się z całością regulacji zawartej w ustawie o prawach konsumenta.

Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Konsument może szukać na: http://polubowne.uokik.gov.pl.  4. Konsument może skorzystać z platformy ODR, służącej rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. Platforma dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

§ 4 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie informacje w tym zakresie zawarte są w polityce prywatności: https://www.shop-dent.pl/pl/privacy-and-cookie-notice.html

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu jest warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Treści Cyfrowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Po dostarczeniu Treści Cyfrowych, dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Administratora na potrzeby obsługi Newslettera tj. wysyłki wiadomości e-mail, analizy statystyk i segmentacji bazy. Użytkownik zawsze może zwrócić się do Administratora o informację w zakresie przynależności do poszczególnych grup oraz wystąpić o modyfikację tej przynależności.

Dane osobowe Użytkownika mogą być również przechowywane jako dane archiwalne, w celu ewentualnej obrony i ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową. Stanowi to prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Jednakże dane Użytkownika pozostaną nadal w bazie Administratora jako dane archiwalne w uprzednio wymienionym celu. 

Adres e-mail Użytkownika może zostać przesłany do systemu reklamowego Meta w celu stworzenia grupy odbiorców reklam, a następnie targetowania do stworzonej w ten sposób grupy reklam określonej treści, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu własnych produktów lub usług.

 

§ 5 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Treści Cyfrowe objęte są ochroną prawa autorskiego i mogą zawierać chronione znaki towarowe.

Udostępniane są Użytkownikowi łącznie do użytku własnego. Zakazane jest dalsze rozpowszechnianie, kopiowanie, powielanie Treści Cyfrowych należących do Administratora.

 

§ 6 WYMOGI TECHNICZNE

Do korzystania ze Strony konieczne wymogi techniczne to dostęp do Internetu, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies, aktualny system operacyjny. Do korzystania z Formularza oraz Treści Cyfrowych konieczne jest posiadanie aktywnej skrzynki mailowej.

Do korzystania z Treści Cyfrowych należy mieć program obsługujący pliki pdf.

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 17 stycznia 2023 roku.

Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawierania umowy.

Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad, na jakich umożliwia uzyskanie dostępu do Materiałów, z zastrzeżeniem, że nowe zasady nie znajdują zastosowania od umów zawartych przed zmianą zasad.  

pixel