Regulamin konkursu „Co wyróżnia sklep Shop Dent?”

Regulamin konkursu „Co wyróżnia sklep Shop Dent?”

Postanowienia ogólne

 

1.    Organizatorem konkursu jest Shop-Dent Wojciech Madej,  ul. Dziupli 12, 02-454 Warszawa, NIP: PL 5272541818.

 

2.    Fundatorem nagrody jest Organizator. 

 

3.    Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook lub Instagram.

 

4.    Konkurs jest prowadzony w kanałach social media Facebook lub Instagram.

 

 

 

Warunki uczestnictwa

 

5.    W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, powyżej 18 roku życia.

 

6.    Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego, publicznego konta w serwisie Facebook.

 

7.    Konkurs trwa od 24.11.2020r. od godz. 20:15 do 25.11.2020r. do godziny: 23:59.

 

8.    Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 26.11.2020 za pośrednictwem Fan Page Shop Dent
https://www.facebook.com/ShopDent.Polska/ .

 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

 

 

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe: Wystarczy, że skomentujesz post na Facebook dostępny poniżej
https://www.facebook.com/170266809658375/posts/3794494947235525
odpowiadając na pytanie „Co wyróżnia sklep Shop Dent?”.

 

11. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.

12. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą najbardziej kreatywny komentarz - w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu. 

13. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

 

Nagroda

14. Nagrodą w konkursie jest: szczoteczka soniczna SEYSSO Gold wartości 699 zł. 

15. Nagrodę zostanie przesłana pocztą na adres wskazany przez zwycięzcę.

16. Organizator ma prawo podać opublikować profil facebook zwycięzcy na Fan Page Shop Dent.

17. W celu uzyskania danych do przekazania nagrody organizator będzie kontaktował się w wiadomości prywatnej na facebooku do profilu z którego udzielono komentarza konkursowego.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

20. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

 

Reklamacje

21. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.

 

22. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 

23. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na webinarze”.

 

24. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

Postanowienia końcowe

25. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 

26. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

 

28. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

pixel