Regulamin konkursowy

Regulamin konkursu „Pokaż nam swój uśmiech!” Shop-Dent

Postanowienia ogólne

 

1.    Organizatorem konkursu jest Shop-Dent Wojciech Madej,  ul. Dziupli 12, 02-454 Warszawa, NIP: PL 5272541818.

 

2.    Fundatorem nagrody jest Organizator. 

 

3.    Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook lub Instagram.

 

4.    Konkurs jest prowadzony w kanałach social media Facebook lub Instagram.

 

 

Warunki uczestnictwa

 

5.    W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, powyżej 18 roku życia.

 

6.    Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego, publicznego konta w serwisie Facebook lub Instagram.

 

7.    Warunkiem udziału w konkursie jest członkostwo w grupie „Eksperci profilaktyki – grupa Shop-Dent”.

 

8.    Konkurs trwa od 10.11.2020r. do 17.11.2020r. do godziny: 20:00.

 

9.    Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 17.11.2020 za pośrednictwem grupy „Eksperci profilaktyki – grupa Shop-Dent”.

 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

 

 

Zadanie konkursowe

11. Zadanie konkursowe: dodaj publiczne zdjęcie z opisem na swój kanał w social media (Facebook lub Instagram) pokazując jak codziennie dbasz o higienę jamy ustnej. Wymagane jest oznaczenie profilu Shop-Dent i dopisanie hasztagu #shopdentkonkurs

Instagram: https://www.instagram.com/shopdent.pl/?hl=pl

Facebook: https://www.facebook.com/ShopDent.Polska

 

12. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.

13. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą zdjęcie z największą ilością reakcji (polubienia) - w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu. 

14. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub Instagramie.

 

Nagroda

15. Nagrodą w konkursie jest: szczoteczka soniczna SEYSSO Oxygen z końcówkami ortodontycznymi o łącznej wartości 486,90 zł. 

16. Nagrodę zostanie przesłana pocztą na adres wskazany przez zwycięzcę.

17. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy w zamkniętej grupie „Eksperci profilaktyki – grupa Shop-Dent”.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

20. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

 

Reklamacje

21. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.

 

22. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 

23. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”.

 

24. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

Postanowienia końcowe

25. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 

26. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

 

28. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

pixel